Dag van de Fonetiek 2013

Tijdstip: 
Woensdag 18 december 2013
Locatie: 
Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Ontvangst 09:30 Met koffie en thee
Opening 09:25  
Keynote 10:00 Vincent van Heuven Forms and Functions of Stress and Accent in Spoken Language: A Cross-Linguistic Perspective
Pauze 10:40 Met koffie en thee
Sessie 2 11:00 Arthur Dirksen Een nieuwe stem voor het Fries
11:20 Sieb Nooteboom, Hugo Quené Waar komt de dominantie van woordbegin-medeklinkers in klankversprekingen vandaan?
11:40 Hugo Quené, Anne van Leeuwen, Jos van Berkum Ik wel maar hij niet: De invloed van glimlachen en fronsen op zinsbegrip
12:00 Chiara de Jong, Marie Postma-Nilsenová, Maria Mos Het verband tussen prosodische sensitiviteit en leesvaardigheden bij Nederlandse scholieren
ALV 12:20  
Lunchpauze 12:35  
Sessie 3 14:00 Monique Lamers, Annemiek Hammer, Martine Coene The perceptual noise exclusion hypothesis: a bimodal approach to dyslexia
14:20 Zheng Yen Ng, Deniz Baskent, Jacolien van Rij, Rolien Free, Petra Hendriks Interacties tussen perceptie en motoriek in spraakontwikkelingsstoornissen: neurocomputationele modellering van gestoorde ontwikkeling
14:40 Xaver Koch, Esther Janse Stemeigenschappen van Nederlandse kinderen met een cochleair implantaat
15:00 Imme Lammertink, Titia Benders, Marisa Casillas, Brechtje Post, Paula Fikkert Searching for a new method to study the use of lexicosyntactic and intonational cues in turn projection by Dutch and English children
Pauze 15:20 Met koffie en thee
Sessie 4 15:40 Laura Baakman De invloed van de Zipfdistributie op het leren van tweede orde fonetische beperkingen
16:00 Sascha Coridun, Mirjam Ernestus, Louis ten Bosch The role of lexical representation in the recognition of phonologically reduced and unreduced variants by non-native listeners
16:20 Wilbert Heeringa, Jörg Peters, Heike Schoormann Welke akoestische cues spelen een rol bij de onderscheiding van klinkers? De casus /U u u:/ in het Saterfries
16:40 Anne-France-Pinget, Hans Van de Velde, René Kager Cross-regional differences in the perception of a sound change in progress
Afsluiten & Borrel 17:00  
Programmaboekje: 
ALV: Agenda: 

Financiën

De balans over 2012 zal voor inzage beschikbaar zijn. Vanaf 2014 neemt Mirjam de Jonge het penningmeesterschap over van Willemijn Heeren.

Bestuurssamenstelling

  • Van de volgende bestuursleden verlopen de termijnen in december 2013: Titia Benders (Radboud Universiteit Nijmegen), Johanneke Caspers (Universiteit Leiden), Charlotte Gooskens (Rijksuniversiteit Groningen), Willemijn Heeren (Universiteit Leiden), Hanne Kloots (Universiteit Antwerpen / Artesis Hogeschool Antwerpen) en Hugo Quen\'e (Universiteit Utrecht).
  • Van hen stellen de volgende bestuursleden zich herkiesbaar: Titia Benders, Willemijn Heeren, Hanne Kloots en Hugo Quené.
  • Vanwege het vertrek van twee bestuursleden, wil het bestuur graag versterking van een nieuw lid. Verkiesbaar stelt zich: Anja Schüppert (Rijksuniversiteit Groningen).
  • Andere leden die zich voor het bestuur verkiesbaar willen stellen wordt verzocht dit voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de secretaris van de vereniging (titia.benders@let.ru.nl).

Voorstellen voor agendapunten kunt u schriftelijk, of per e-mail, indienen bij de secretaris.

Voor kandidaatstelling voor het bestuur kunt u ook contact opnemen met de secretaris.

Voor informatie over kandidaatstelling en schriftelijk of bij volmacht stemmen voor de bestuursverkiezingen verwijzen wij u naar het Huishoudelijk Regelement (zie: http://www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/Vereniging/Reglement.txt).