Dag van de Fonetiek 2015

Tijdstip: 
woensdag 16 december 2015
Locatie: 
Sweelinckzaal op Drift 21 (3512 BR Utrecht)
Ontvangst 10:00 Met koffie en thee
Opening 10:25  
Keynote 10:30 Paul Boersma Nog een foneem erbij in het Nederlands
Pauze 11:15 Met koffie en thee
Sessie 1: Clinical & articulatory phonetics 11:30 Rob van Son, Klaske van Sluis, Michiel van den Brekel Long term stability of tracheoesophageal voice quality
11:50 Jolien Faes The increasing effect of complexity in children with cochlear implants: Consonant cluster development
12:10 Ilke De Clerck Prosodic prominence production in the babbles of Cochlear Implanted (CI) and normally hearing (NH) infants: A perceptual experiment
12:30 Jo Verhoeven, Ilke De Clerck, Peter Mariën Articulatory asymmetries in speech production
ALV 12:50  
Lunchpauze 13:00  
Sessie 2: Prosody 14:20 Lucas van Buuren Another heresy: RAX entails bostrodac-fypaestmo
14:40 Hugo Quené, Geke Boomsma, Romeé van Erning Aantrekkelijkheid van mannelijke sprekers: Effecten van tempo en toonhoogte
15:00 Hans Rutger Bosker How speech rate shapes perception
15:20 Willemijn Heeren Correlaten van intonatie in medeklinkers: fricatieven in fluister- versus normale spraak
Pauze 15:40 Met koffie en thee  
Sessie 3: Frisian and German 16:00 Emre Yılmaz, Maaike Andringa, Sigrid Kingma, Frits van der Kuip, Hans Van de Velde, Frederik Kampstra, Jouke Algra, Henk van den Heuvel, David van Leeuwen FAME! - The Frisian Audio Mining Enterprise
16:20 Amber Nota, Nanna Haug Hilton, Matt Coler MAS+: an adapted methodology in the context of Frisian-Dutch prosody
Afsluiting & Borrel 16:40  
Programmaboekje: 
ALV: Agenda: 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Financiën: De balans over 2014 zal voor inzage beschikbaar zijn.
 4. Bestuurssamenstelling:
  1. Van de volgende bestuursleden verlopen de termijnen in december 2015: Willemijn Heeren, Hanne Kloots, Hugo Quené, Anja Schüppert.
  2. Van hen stellen de volgende bestuursleden zich herkiesbaar: Willemijn Heeren, Hanne Kloots, Anja Schüppert.
  3. Andere leden die zich voor het bestuur verkiesbaar willen stellen worden verzocht dit voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de secretaris van de vereniging (a.schueppert@rug.nl).
 5. Sluiting