Huishoudelijk reglement van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

Artikel 1. Naam.

De vereniging draagt de naam: "Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen".

Artikel 2. Zetel.

Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Artikel 3. Doelstelling.

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van fonetisch onderzoek en de toepassingen daarvan, de uitwisseling van informatie op fonetisch gebied,en de samenwerking van haar leden onderling en met andere wetenschappers.

Artikel 4. Aanvang lidmaatschap.

 1. Het bestuur beslist over de toelating van leden.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Voor het lidmaatschap komt in aanmerking iedereen die werkzaam is in of belangstelling heeft voor fonetisch onderzoek en de toepassingen daarvan.
 4. Degene die lid wenst te worden, geeft dat te kennen aan de secretaris.

Artikel 5. Einde lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging. Dit kan gebeuren:
   • wanneer een lid zijn of haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 
   • wanneer een lid in strijd met de reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan door de betrokkene beroep worden aangetekend bij de algemene vergadering. Dit moet gebeuren binnen een maand nadat de betrokkene van het besluit tot opzegging in kennis is gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 6. Jaarlijkse contributie.

 1. De leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen. De hoogte daarvan wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De leden kunnen in categoriën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
 3. Opzegging namens de vereniging wegens het niet voldoen van de contributie kan pas plaatsvinden als een lid, na aanmaning, nalaat de achterstallige contributie over een termijn van twee jaar of meer te voldoen.

Artikel 7. Bestuur.

 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste tien personen. De samenstelling van het bestuur moet een afspiegeling van het ledenbestand zijn.
 2. e algemene vergadering benoemt de bestuursleden uit de leden van de vereniging. Vacatures in het bestuur worden bekend gemaakt minstens twee weken voorafgaande aan de bijeenkomst van de algemene vergadering waarin over de kandidaatstelling beslist wordt. Leden kunnen zich kandidaat stellen voor een vacature in het bestuur door dit voorafgaande aan de bijeenkomst van de algemene vergadering te melden bij de voorzitter. Kandidaten hebben spreekrecht voorafgaande aan de stemming over hun benoeming.
 3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Direct na afloop van de zittingsperiode kunnen zij zich herkiesbaar stellen.
 4. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en andere leden.
 5. De hoedanigheden van voorzitter en van secretaris mogen niet in één persoon zijn verenigd.
 6. Het bestuur blijft bevoegd als bestuur op te treden, ongeacht het aantal vacatures. Indien er minder dan drie bestuursleden in functie zijn is het bestuur verplicht om zo spoedig mogelijk een bijeenkomst van algemene vergadering te beleggen om in de betreffende vacature(s) te voorzien.

Artikel 8. Einde bestuurslidmaatschap, schorsing.

 1. Elk bestuurslid kan door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing vervalt als ze niet tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering gevolgd wordt door een besluit tot ontslag.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt twee jaar na benoeming of door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 9. Vertegenwoordiging.

De voorzitter en de secretaris zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Het bestuur is bevoegd voor hen plaatsvervangers aan te wijzen. Voorzitter en secretaris zijn bevoegd om de penningmeester te machtigen om namens de vereniging betalingen te verrichten.

Artikel 10. Financiële administratie.

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. Het bestuur is verplicht om nauwkeurig de vermogenstoestand van de vereniging te administreren.
 3. De financiële administratie kan worden ingezien door de leden.
 4. Het bestuur is verplicht de financiële administratie tien jaar lang te bewaren.

Artikel 11. Algemene vergadering.

 1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of het huishoudelijk reglement aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Bijeenkomsten van de algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of door een van de bestuursleden of door een door de algemene vergadering aangewezen lid.
 3. Het bestuur verplicht zich tot het organiseren van ten minste één bijeenkomst van de algemene vergadering per jaar. Andere bijeenkomsten van de algemene vergadering worden gehouden zo vaak als het bestuur dit wenselijk acht.
 4. Verder is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een vijfde deel van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering op een termijn van niet langer dan een maand.

Artikel 12. Toegang en stemrecht.

 1. Toegang tot bijeenkomsten van de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn of haar stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.
 5. Ieder lid kan voor niet meer dan drie andere leden als gemachtigde optreden.
 6. Voor zover het huishoudelijke regelement of de wet niet anders bepalen, zijn leden gerechtigd hun stem voorafgaande aan de bijeenkomst van de algemene vergadering te deponeren bij een daartoe aangewezen lid van het bestuur. Stemmen moeten het bestuur uiterlijk 5 werkdagen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering bereikt hebben.
 7. Stemmen die voorafgaande aan een bijeenkomst van de algemene vergadering gedeponeerd zijn bij het bestuur worden openbaar gemaakt tijdens de bijeenkomst en blijven gedurende één jaar ter inzage van de leden.
 8. Bij het deponeren van stemmen als bedoeld in lid 6 is het niet toegestaan volmachten als bedoeld in lid 4 en 5 uit te oefenen.
 9. Het bestuur is gerechtigd de geldigheid van alle vooraf uitgebrachte stemmen, als bedoeld in lid 6, te verifiëren. Bij gebleken onregelmatigheden kan de algemene vergadering besluiten de stemming uit te stellen.

Artikel 13. Besluitvorming van de algemene vergadering.

 1. Het tijdens een bijeenkomst van de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat de vergadering een besluit heeft genomen, is beslissend.
 2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt.
 3. Voorzover het huishoudelijk reglement of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien de stemmen staken over een voorstel, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 6. Alle stemmingen die niet gaan over personen geschieden mondeling, tenzij één of meer der stemgerechtigden een schriftelijke stemming wenselijk acht. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk. Stemmingen over personen geschieden steeds schriftelijk.
 7. De algemene vergadering kan besluiten om een stemming als bedoeld in lid 3 geheel per correspondentie uit te voeren als beschreven in artikel 12 lid 6 tot en met 9. De algemene vergadering stelt een sluitingsdatum voor de stemming vast en een datum voor openbaarmaking van de uitslag. Het bestuur brengt de leden ruim voor de sluitingsdatum op de hoogte van deze stemming. Bij correspondentie genomen besluiten gaan in na openbaarmaking van de uitslag.

Artikel 14. Bijeenroepen van de algemene vergadering.

 1. De algemene vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur.
 2. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 15. Wijziging van het huishoudelijk reglement.

 1. Het huishoudelijk reglement van de vereniging kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering waar tenminste een-derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
 2. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk regelement worden voorafgaande aan de bijeenkomst van de algemene vergadering aangekondigd.
 3. Bij het ontbreken van het vereiste aantal aanwezige leden wordt de stemming over een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement uitgesteld tot de volgende bijeenkomst van de algemene vergadering waar over dit voorstel kan worden besloten zonder quorum.
 4. Een besluit tot wijziging behoeft ten minste twee-derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 16. Ontbinding.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
 2. Voor een besluit tot ontbinding gelden de bepalingen van artikel 15.
 3. De algemene vergadering geeft bij het besluit tot ontbinding van de vereniging een bestemming aan een eventueel na vereffening batig saldo. Dit saldo dient te worden aangewend voor het steunen van onderzoek naar spraak of de toepassingen daarvan.
 4. Het bestuur draagt zorg voor de vereffening, tenzij de algemene vergadering anders besluit.