Taalcontacten in het russische noorden

TitleTaalcontacten in het russische noorden
Publication TypePresentation
Year of Publication2001
Conference NameDag van de Fonetiek 2001
AuthorsBergmann, Markus
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Doel van dit project is een onderzoek naar het taalcontact in Noord-Rusland tussen het Russisch en de daar gesproken inheemse talen Nenets en Komi, twee Oeralische talen. Het onderzoeksgebied wordt gevormd door de Nenets Autonome Okrug en aangrenzende streken. In dit gebied zijn de bewoners vaak twee- of drietalig en zijn er wederzijdse taalinvloeden te constateren. In dit onderzoek wordt een taalcorpus voor het aldaar gesproken Russisch, Nenets en Komi met informanten uit verschillende generaties aangelegd dat het uitgangspunt zal vormen voor verdere analyse. De contactverschijnselen worden door middel van een contrastieve fonetisch-fonologische veldwerkstudie in kaart gebracht. Hierbij worden zowel segmentele als suprasegmentele fonetische eigenschappen onderzocht. Naast een synchroon perspectief heeft het onderzoek een diachrone component door taalbeschrijvingen uit historische bronnen en oude opnames in geluidsarchieven in St. Petersburg te vergelijken met de resultaten van hedendaags veldwerk. Naast een bijdrage tot het oplossen van fonetische kwesties op het gebied van de Oeralistiek en Slavistiek (zoals het probleem van de glottisslag in het Nenets) zal hierdoor meer inzicht worden verkregen in wetmatigheden bij processen van taalverandering en taalcontact. We zullen de eerste resultaten van ons veldwerk presenteren: een databank van spraakmateriaal Russisch en Nenets die ook zal worden gebruikt voor de didactiek van deze minderheidstaal.